ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Szabályzat

 1. Általános információk

 

1.1. A Szolgáltató adatai

 

A prezentaciodesign.com webloldalak üzemeltetője:

Cégnév: FilmTrack Productions&Management Kft.

Székhely: 2142 Nagytarcsa Petőfi utca 17.

Elérhetőség:

E-mail: adam_horvath@nuheadzmanagement.com

Adószám: 23358744-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-147216

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

1.2. A weboldal általános bemutatása

A prezentaciodesign.com oldal egy szakmai bemutató oldal, melynek fő profilja prezentációk vizuális megjelenésének készítése. A weboldalt látogató felhasználók érdeklődés esetén telefonon és e-mailben tudnak ajánlatot kérni a szolgáltatásra, az együttműködés minden esetben egyedi megállapodás formájában jön létre.

A megkeresés során megadott személyes adatokat, mint telefonszám és e-mail cím, a Szolgáltató az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat részben foglaltak szerint kezeli.

 1. Fizetés

 

A weboldalon bemutatott szolgáltatásért a weboldalon keresztül fizetés nem lehetséges, azt minden esetben külön elküldött ajánlat elfogadása után, utalásos számla ellenében fizeti az ügyfél a szolgáltatás elvégzése után.

 

FilmTrack Productions&Management Kft.

Erste Bank

Bankszámla száma: 11600006-00000000-95781635

IBAN szám: HU74 1160 0006 0000 0000 9578 1635

 

 1. Megrendelés visszaigazolása, a szerződés létrejötte

 

A Szolgáltató a megkeresést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton, a megkeresés során megadott e-mail címen, vagy telefonon, a megkeresés során megadott telefonszámon felkeresi az érdeklődőt, és egy igényfelmérés után e-mailben legkésőbb 48 órán belül ajánlatot küld az érdeklődőnek. Ha a Szolgáltató kapacitáshiány miatt nem tudja elvállalni a megbízást, arról is e-mailben értesíti az érdeklődő felet.

A két fél között az írásban, elektronikus úton elfogadott ajánlat mindkét fél által elfogadott szerződésnek tekintendő.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megkeresést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 

 • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével vagy a Szolgáltatással történő bármilyen visszaélés esetén.

 

 1. Panaszkezelés

 

Amennyiben az érdeklődőnek a honlap üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt Szolgáltatónak az alábbi e-mail címen jelezheti: info@prezentaciodesign.com. Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül az érdeklődőt tájékoztatjuk.

 

Amennyiben az érdeklődő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat.

 

Felügyeleti szervek:

Budapest Főváros VI. Kerület Belváros-Lipótváros Jegyzője

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

(1052 Bp., Városház u.7., tel.:318-2681)

Budapesti Békéltető Testület

(1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

(1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről rendelkezései az irányadók.

 

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépés napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

 1. Adatvédelemre és az adatkezelés biztonságára vonatkozó információk

 

Az Ön személyes adatainak védelme a FilmTrack Productions&Management Kft. számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar szabályozásnak (2011. évi CXII. törvény) és az EU adatvédelmi előírásainak (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE).

 

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

FilmTrack Productions&Management Kft. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

6.1. A Szabályzat hatálya

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a FilmTrack Productions&Management Kft. által kezelt prezentaciodesign.com weboldalon érdeklődés esetén megadott adatokra.

A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a FilmTrack Productions&Management Kft. által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási műveletekben részt vesznek, vagy egyébként a FilmTrack Productions&Management Kft. által kezelt vagy feldolgozott adathoz hozzáférnek.

 

6.2. Az adatkezelő adatai

 

Cégnév: FilmTrack Productions&Management Kft.

Székhely: 2142 Nagytarcsa Petőfi utca 17.

Elérhetőség:

E-mail: adam_horvath@nuheadzmanagement.com, info@prezentaciodesign.com

Adószám: 23358744-2-13

 

6.3. Definíciók

 

A jelen Szabályzatban hivatkozott egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

 1. Info tv: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 

 1. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 REN-DELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 

 1. Adat: Az Info tv. és GDPR által személyes adatnak vagy különleges adatnak minősített adatok, így különösen az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 1. Adatközlő: az a természetes-, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy nevükben eljáró természetes személyek, akik bármely formában FilmTrack Productions&Management Kft. részére felhívásra, vagy anélkül harmadik személyek személyes adatát közlik.

 

 1. Bizalmas információ: minden olyan nem könnyen hozzáférhető tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a bármelyik Fél jogos pénzügyi vagy politikai érdekét, személyhez fűződő jogait sértené vagy veszélyeztetné.

 

 1. Dmtv.: a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

 1. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.

 

 1. Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat az e szabályzatban meghatározott kapcsolatfel-vételi lista vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

 

 1. Grt.: továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

 

 1. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám),

 

 1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, tartalmazó lista.

 

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 1. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 

 1. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

 

 1. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

 

 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

 

6.4. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapelvek

 

FilmTrack Productions&Management Kft. tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.

FilmTrack Productions&Management Kft. a személyes adatot meghatározott jogszerű célból kezel.

FilmTrack Productions&Management Kft. adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.

Az adatkezelés során FilmTrack Productions&Management Kft. a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.

FilmTrack Productions&Management Kft. az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.

Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.

FilmTrack Productions&Management Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával, érdekkörében eljáró megbízottjával megismerteti és elfogadtatja.

Az adatok felvétele és kezelése a tisztesség és törvényesség elvének betartásával történhet.

Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig terjedhet.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni, ideértve azt az esetet is, amikor a címzettek csoportja kerül meghatározásra.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul – módosíthatja, vagy visszavonhatja.

Az adatfeldolgozás általában elektronikusan, gépi úton történik.

Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.

 

6.5 Adatkezelés jogalapja

 

A FilmTrack Productions&Management Kft. adatkelezésére a következő jogalapok legalább egyikének fennállása esetén kerülhet sor:

 

 1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás)

 

 1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése).

 

 1. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség teljesítése).

 

 1. Az adatkezelés FilmTrack Productions&Management Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai (jogos érdek).

 

FilmTrack Productions&Management Kft. tevékenysége körében a következő célokhoz kötött adatkezeléseket végzi.

 

6.6. Szolgáltatások teljesítése

 

Adatkezelés célja: FilmTrack Productions&Management Kft. a http://prezentaciodesign.com/ weboldalon keresztül kínált szolgáltatásra érdeklődőkkel kapcsolatfelvétel.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám

Adattovábbítás és adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője, hosting szolgáltató: Netlight Consulting Kft. (1148, Budapest, Bánki Donát u. 12/b)

Adatkezelés időtartama: A megkereséstől számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap

Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szerződés megkötésétől 8 év + 60 nap.

 

6.7 Személyes adatok tárolása

 

A FilmTrack Productions&Management Kft. biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A FilmTrack Productions&Management Kft. gondoskodik az eltérő célú adatkezelések megfelelő logikai elkülönítéséről. A FilmTrack Productions&Management Kft. az elektronikus nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembevételével kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus nyilvántartások esetében érvényesülnek.

A nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető adatkezelések egymástól elkülönüljenek.

A FilmTrack Productions&Management Kft. a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és a FilmTrack Productions&Management Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

A FilmTrack Productions&Management Kft. az elektronikus nyilvántartást olyan informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatokhoz hozzá férő személyek belépéseit és tevékenységeit a rendszer nyilvántartja.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl. bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására FilmTrack Productions&Management Kft.-t, úgy – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően kötelező erővel nem rendelkezik– kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Elektronikus adattárolás:

FilmTrack Productions&Management Kft. részére elektronikus úton megadott adatokat a FilmTrack Productions&Management Kft. hostingszolgáltatója, a Netlight Consulting Kft. szerverein gyűjti, bizonyos esetekben tárolja.

 

6.8 Az adattárolás időtartama

 

A FilmTrack Productions&Management Kft. az adattárolás időtartamát az adatkezelés jogalapjával és céljával összhangban határozza meg.

Amennyiben az adattárolás időtartamát jogszabály határozza meg, ott a jogszabály által előírt időtartamig FilmTrack Productions&Management Kft. tárolja az adatokat.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot törölni kell.

Amennyiben az adatkezelést az érintett – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve –  megtiltotta, az adatokat törölni kell.

Amennyiben valamely adatot törölni kell, úgy az adatot az eredetileg tartalmazó nyilvántartásból FilmTrack Productions&Management Kft. elkülöníti és áthelyezi a törlésre megjelölt adatok nyilvántartásába. A törlésre kijelölt adat nyilvántartáshoz kizárólag a törlés elektronikus megsemmisítéséhez feltétlenül szükség mértékben feljogosított FilmTrack Productions&Management Kft. munkavállaló fér hozzá, feladatai ellátásához.

Az adatok törlése esetén FilmTrack Productions&Management Kft. valamennyi személyes adatot töröl, avagy oly módon anonimizál, hogy az eredeti személyes adat már ne legyen helyreállítható.

FilmTrack Productions&Management Kft. az érintett által kért adattörlést – amennyiben a kérelem jogszerűen teljesíthető – minden esetben elvégzi, és dokumentálja.

FilmTrack Productions&Management Kft. biztosítja, hogy az adatok törlésére igazolt és ellenőrizető módon kerüljön sor.

 

6.9. Jogorvoslati lehetőségek

 

FilmTrack Productions&Management Kft. közvetlen jogorvoslata:  Az érintettnek lehetősége van arra, hogy FilmTrack Productions&Management Kft. adatkezelésével összefüggésben felmerült észrevételeit, panaszait, kifogásait közvetlenül a FilmTrack Productions&Management Kft. részére küldje meg jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségein.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági el-járást indít.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

telefon: +36-1-391-1400

fax: +36 -1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

internetcím: www.naih.hu

 

Bírósági jogorvoslat: Az érintett az adatkezelő székhelye avagy az érintett lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat személyes adatai védelme érdekében.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire FilmTrack Productions&Management Kft. nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, FilmTrack Productions&Management Kft. ugyanis  nem  minősül  közhatalmi  szervnek  vagy  közfeladatot  ellátó szervnek, valamint tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az érintett rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá nem kezel  különleges  adatot,  illetve  büntetőjogi  felelősség  megállapítására  vonatkozó  határozatokra  és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

6.10. Adatbiztonság

 

Az adatbiztonság követelménynek eleget téve az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

FilmTrack Productions&Management Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan költséget vagy nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

FilmTrack Productions&Management Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

6.11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 

A FilmTrack Productions&Management Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor módosítsa, amennyiben azt a tapasztalatok alapján indokoltnak tartja, vagy a módosítást jogszabályváltozás szükségessé teszi.

Amennyibe az érintett a módosításokkal nem ért egyet, úgy a változásról történő tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban jelezheti ezt FilmTrack Productions&Management Kft. felé. Ebben az esetben az érintett személyes adatait FilmTrack Productions&Management Kft. köteles törölni, kivéve, ha az adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé.

Amennyiben az érintett a módosítást a tudomásszerzést követő fenti határidőn belül nem kifogásolja, úgy az új adatvédelmi szabályok hatályba lépnek az érintett személyes adatai tekintetében.